GİGLA YÜZ YÜZE

“Girişimci Genç Liderler Akademisi”; lise ve üniversite öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerini güçlendirerek onları üniversite ve iş hayatına öz yönetimi yüksek, inovatif düşünebilen, girişimci, yaratıcı, çözüm üretebilen bireyler olarak hazırlamayı amaçlayan YÖM I Yenilikçi Öğrenme Merkezi tarafından hazırlanmış bir programdır. 

 

YÖM | Yenilikçi Öğrenme Merkezi olarak “Biz nasıl bir eğitim programı tasarlayalım ki; gençlerin 21.yy becerilerini güçlendirerek onların kendi geleceklerini tasarlayabilen bireyler olmalarını sağlayabilelim?” sorusundan yola çıktık. Bu yolculuğumuz içerisinde de 16 haftalık bir atölye programı tasarladık.

Atölye programı

Girişimci Genç Liderler Akademisi’nde 16 hafta boyunca takip edilecek atölyelerin ana başlıkları şu şekildedir;

 • Tanışma
 • Kendini tanıma
 • Özyönetim
 • İletişim
 • İşbirlikli Çalışma
 • Problem Çözme
 • Liderlik
 • Sosyal Girişimcilik
 • Yaratıcılık
 • İnovasyon
 • Etik
 • Projelerin Sunulması ve Değerlendirilmesi
 • Program Değerlendirmesi

 

16 hafta yüz yüze devam eden GİGLA programı boyunca uygulanan tüm atölyeler giriş, süreç ve değerlendirme aşamalarını takip edecek şekilde planlanmıştır. Atölyelerde GİGLA katılımcılarının aidiyet geliştirmesi, grup içi empati temelli iletişimin artması, programdan verim alması ve sürece aktif katılımda bulunması amaçlanmıştır. Bütün atölyeler karşılıklı geri bildirime imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. 

Program kapsamında bir grupta 15 – 20 katılımcı arasında bulunacak şekilde düzenleme yapılır. Konular haftada 1 yarım gün süren 2 atölye gerçekleştirilir. Her bir atölye 90 dakika sürmektedir. 8 haftanın sonunda ise 16 ana atölye konusu tamamlanmış olur. En az 14 atölyeye katılmış ve program sonunda bulunan proje çalışmasını gerçekleştirmiş katılımcılar programı tamamlamış olur. 

GİGLA YOLCULUĞU

GİGLA’ya dahil olmak isteyen lise öğrencileri seçme ve değerlendirme sürecini tamamlamaları halinde 16 haftalık sürece dahil olurlar. 

Diğer yandan GİGLA’ya dahil olmak isteyen üniversite öğrencileri için iki farklı seçenek mevcuttur. Bunlardan birincisi ve temel olanı; 16 haftalık atölye programını başarı ile tamamlamış olmaktır. 16 haftalık programa dahil olan kişiler “GİGLA Katılımcı” olarak adlandırılır. 16 haftalık programı tamamlamış ve GİGLA’daki yolculuğuna devam etmek isteyen GİGLA katılımcıları için GİGLA Lider programı bulunmaktadır.

GİGLA Lider programı yalnızca üniversite öğrencilerinin katılımına açıktır. 16 haftalık atölye sürecini tamamlayan katılımcılar GİGLA Lider olmak istemeleri durumunda başvuru ve değerlendirme sürecine dahil olurlar. Bu sürecin olumlu tamamlanmasının ardından GİGLA Lider adayları programdaki ikinci 16 haftalarını GİGLA eğitmenleri ile birlikte atölye uygulayıcısı olarak geçirirler. Bu aşamada kendilerinden yalnızca gözlem yapmaları beklenmektedir. Tecrübeli eğitmenleri gözlemledikleri 16 haftanın sonunda ise 3 gün süren eğitmen eğitimini almaya hazır olurlar. Bu uzun süreci odaklanmış bir şekilde tamamlayan katılımcılar GİGLA Lider olmaya hak kazanır. 

GİGLA Lider Ne Yapar?

GİGLA Lider artık donanımlı bir GİGLA eğitmenidir ve 16 haftalık programın uygulayıcılığını yapar. GİGLA Lider artık bir “öğrenme yoldaşıdır”. Dahil oldukları bu öğrenme ekosisteminde onları düzenli mentorluk buluşmaları, dünyaya dair farklı konularda eğitimler ve seminerler, çeşitli sosyal aktiviteler ile besliyor ve onlardan besleniyoruz. 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

GİGLA olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız. GİGLA olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile siz ziyaretçilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, GİGLA veya GİGLA adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Kişisel verileriniz, GİGLA veya GİGLA adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; okulumuz içerisine hangi ziyaretçilerin geldiği ve nihayet okulumuzun güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. GİGLA olarak, veri sorumlusu sıfatı ile; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; GİGLA, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
GİGLA tarafından işlenen bu kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla tutulmakta olup kanunen yetkili kişi ve kamu kurumların talebi olmadıkça üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz
GİGLA, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. GİGLA olarak, ziyaretçilerimize ilişkin aşağıdaki kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz:

• Kimlik : İsim, soy isim, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, pasaport numarası, vatandaşlık numarası, yabancı kimlik numarası, kayıtlı olunan meslek odası numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası nüfus cüzdanı sıra numarası, nüfus cüzdanı aile seri numarası, nüfus cüzdanı cilt numarası, nüfusa kayıtlı olunan yer, anne adı, baba adı, medeni hal, uyruk, imza
• Görsel ve işitsel kayıtlar : fotoğraf, kamera kaydı
• Sağlık : Kan grubu
• Özel nitelikli kişisel veriler : Din

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman GİGLA yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. GİGLA’e ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda GİGLA, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir. Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan : Gökberk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Mersis No : 0399040127400010
Telefon Numarası : (216) 360 2 360
Posta Adresi : Göztepe, Dr. Rıfatpaşa Sk. No:19, 34730 Kadıköy/İstanbul