GİGLA NEDİR?

İçinde yaşadığımız yüzyılın henüz ilk çeyreğini yaşarken bile değişimin ve gelişimin hızla aktığını, dünyanın ve kaynaklarının hızla dönüştüğünü görebiliyoruz. Gençlerin, değişim ve gelişime uzaktan seyirci kalmak yerine bunun kaynağı olması ve kendi geleceklerini tasarlayabilmeleri için 21.yüzyılın ihtiyaç duyduğu becerilere sahip olması önem kazanıyor.

Problem çözme, işbirlikçi çalışma, eleştirel düşünme, yaratıcılık, girişimcilik gibi beceriler bu yüzyılın gençlerden beklediği becerilerden bazıları. Yenilikçi Öğrenme Merkezi olarak bu ihtiyaçlardan yola çıkıp; lise öğrencilerinin 21.yüzyıl becerilerini güçlendirerek onların öz yönetimi yüksek, inovatif düşünebilen, girişimci, çözüm üretebilen, aktif bireyler olmasını desteklemek amacıyla “Girişimci Genç Liderler Akademisi” programını tasarladık. 

Girişimci Genç Liderler Akademisi’ni Yenilikçi Öğrenme Merkezi olarak uzun yıllardır yüz yüze sürdürdük. Ancak dijital çağa uyum sağlayabilmek ve erişilebilirliğini artırmak adına GİGLA Çevrimiçi’ni de bu yıl hayata geçirdik. Geleneksel GİGLA’nın dijitale uyarlanmış olan bu hali dileyen herkes tarafından kullanılabilecek. GİGLA Çevrimiçi hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen tıklayın. 

21. YÜZYIL MESELESİ

İçinde yaşadığımız yüzyılın henüz ilk çeyreğini yaşarken bile değişimin ve gelişimin hızla gerçekleştiğini, dünyanın ve kaynaklarının hızla dönüştüğünü görebiliyoruz. Bu hız karşısında gençlerin, değişime ve gelişime uzaktan seyirci kalmak yerine bunun kaynağı olması, çabuk uyum sağlayabilmesi ve kendi geleceklerini tasarlayabilmesi için 21.yüzyılın ihtiyaç duyduğu becerilere sahip olması önem kazanıyor. Problem çözme, işbirlikçi çalışma, eleştirel düşünme, etkili iletişim kurma, yaratıcılık, girişimcilik, liderlik gibi beceriler ise bu yüzyılın gençlerden beklediği becerilerden bazıları.

Çünkü Gandhi’nin de dediği gibi; “Gelecek bugün ne yaptığınıza göre şekillenir…”

GİGLA NE DEĞİLDİR?

GİGLA, yalnızca girişimcilik öğretmeyi amaçlayan bir program değildir. Girişimciliğin bir bakış açısı olduğuna inanıyor ve göründüğünden çok daha derinlikli bir yapısı olduğunu düşünüyoruz. Bir girişimcinin sahip olması gereken pek çok kişilik özelliği ve beceri seti olduğuna inanıyoruz. Hele de 21.yüzyılın karmaşasının getirdiği sosyal meselelerin çözümünün donanımlı girişimciler gerektirdiği görülürken yalnızca bir girişimcilik eğitimi vermenin yeterli olduğuna inanmıyoruz. GİGLA ile 21. yüzyıl gençlerinin sosyal meselelere yenilikçi çözümler geliştirebilmeleri ve sosyal fayda üretebilmeleri için girişimcilik üzerinden öz yönetim, liderlik, yaratıcılık, empati temelli iletişim gibi pek çok becerinin kazanımını hedefliyoruz. 

GİGLA KATILIMCISININ BAKIŞ AÇISI

YÖM | Yenilikçi Öğrenme Merkezi olarak eğitim ekosisteminde 25 yıldan fazladır bulunuyoruz. Bu süreçte öğretmeyi değerli bulduğumuz kadar birlikte öğrenmeyi de anlamlı görüyoruz. Merkez’in çeşitli programlarında dahil olan tüm katılımcıları ise “öğrenme yoldaşı” olarak tanımlıyoruz. Beraber öğrenmek için çıktığımız bu yolculukta GİGLA katılımcıları da hem YÖM bünyesinde hem de diğer GİGLA katılımcıları ile kurduğu öğrenme yoldaşlığı ağında kalıp, yıllarca devam eden bağlar kuruyorlar. Dolayısı ile GİGLA katılımcılarının; öğrenmekten keyif aldıkları kadar öğrenme yoldaşlığı yapmaktan da keyif alan bireyler olmasını önemsiyoruz. Öğrenmenin hayat boyu devam ettiğinin bilincinde olan, problemlere farklı yönlerden bakabilen ve cesaret göstermekten çekinmeyen katılımcılarımız GİGLA programını başarı ile tamamlayıp, buradan aldıkları güç ile yollarına devam ediyorlar. 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

GİGLA olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız. GİGLA olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile siz ziyaretçilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, GİGLA veya GİGLA adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Kişisel verileriniz, GİGLA veya GİGLA adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; okulumuz içerisine hangi ziyaretçilerin geldiği ve nihayet okulumuzun güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. GİGLA olarak, veri sorumlusu sıfatı ile; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; GİGLA, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
GİGLA tarafından işlenen bu kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla tutulmakta olup kanunen yetkili kişi ve kamu kurumların talebi olmadıkça üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz
GİGLA, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. GİGLA olarak, ziyaretçilerimize ilişkin aşağıdaki kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz:

• Kimlik : İsim, soy isim, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, pasaport numarası, vatandaşlık numarası, yabancı kimlik numarası, kayıtlı olunan meslek odası numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası nüfus cüzdanı sıra numarası, nüfus cüzdanı aile seri numarası, nüfus cüzdanı cilt numarası, nüfusa kayıtlı olunan yer, anne adı, baba adı, medeni hal, uyruk, imza
• Görsel ve işitsel kayıtlar : fotoğraf, kamera kaydı
• Sağlık : Kan grubu
• Özel nitelikli kişisel veriler : Din

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman GİGLA yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. GİGLA’e ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda GİGLA, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir. Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan : Gökberk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Mersis No : 0399040127400010
Telefon Numarası : (216) 360 2 360
Posta Adresi : Göztepe, Dr. Rıfatpaşa Sk. No:19, 34730 Kadıköy/İstanbul