GİGLA ATÖLYE PROGRAMI

Atölye Programı

GİGLA gençlerin kendilerini özgürce ifade edebileceği, aktif katılabileceği, akran etkileşimi ile öğrenebileceği farklı yöntem, teknik ve etkinlikler kullanılarak tasarlanan ve 16 atölyeden oluşan bir programdır.

GİGLA’yı Kimler Uygulayabilir?

GİGLA, girişimci okullar, girişimci ortaokul ve lise öğretmenleri tarafından uygulanır.

Başvuru Formları

GİGLA’yı Uygulamak İsteyen Girişimci Öğretmen ve Okullar aşağıdaki bağlantıları kullanarak dolduracakları formlar ile başvuruda bulunabilirler.

Girişimci Okullar Başvuru Formu için tıklayın!

Girişimci Öğretmenler Başvuru Formu için tıklayın!

Atölye Programı

GİGLA gençlerin kendilerini özgürce ifade edebileceği, aktif katılabileceği, akran etkileşimi ile öğrenebileceği farklı yöntem, teknik ve etkinlikler kullanılarak tasarlanan ve 16 atölyeden oluşan bir programdır.

GİGLA’yı Kimler Uygulayabilir?

GİGLA, girişimci okullar, girişimci ortaokul ve lise öğretmenleri tarafından uygulanır.

Başvuru Formları

GİGLA’yı Uygulamak İsteyen Girişimci Öğretmen ve Okullar aşağıdaki bağlantıları kullanarak dolduracakları formlar ile başvuruda bulunabilirler.

Girişimci Okullar Başvuru Formu için tıklayın!

Girişimci Öğretmenler Başvuru Formu için tıklayın!

GİGLA’ya Kimler Katılabilir?

GİGLA’ya TEOG 2 sınav sürecini tamamlayan ortaokul öğrencileri ve lise öğrencileri gönüllü olarak katılır.

1) Lise Öğrencileri İçin GİGLA Atölye Programı’nın Uygulanması

-Gönüllü öğrencilerden oluşan en az 15, en fazla 20 kişilik bir grup oluşturulur.

-Haftada 1 yarım gün boyunca 2 atölye* yapılır.

-8 haftanın sonunda 16 atölye tamamlanır.

-En az az 14 atölyeye katılan ve girişimcilik/sosyal girişimcilik projesi yapan öğrencilere sertifika verilir.

*Bir atölyenin süresi 90 dakikadır.

2) Ortaokul Öğrencileri İçin GİGLA Atölye Programı’nın Uygulanması

Ortaokul öğrencileri için TEOG 2 sınavından sonra GİGLA atölye programı uygulanır. GİGLA uygulamasını ortaokul öğrencileri için neden TEOG 2 sonrası yapıyoruz?

-TEOG ile birlikte akademik çalışmalara yoğunlaşan öğrencilerin sınav sonrasında “kendi gelişimlerine zaman ayırmaları ve 21.yüzyıl becerilerini güçlendirmeleri”

-Liseye başlayacak olan bu öğrencilerin “kendi gelecek farkındalıklarının oluşabilmesi”

-Lise seçiminde ve ileride meslek seçiminde bulunacak öğrencilerin “ne olmak istediklerini değil gerçekten ne yapmak istediklerini” bulabilmeleri için kendilerini tanımaları

GİGLA’nın uygulanma biçimi;

-Gönüllü öğrencilerden oluşan en az 15, en fazla 20 kişilik bir grup oluşturulur.

-Haftada 2 yarım gün boyunca 4 atölye* yapılır.

-4 haftanın sonunda 16 atölye tamamlanır.

-En az az 14 atölyeye katılan ve girişimcilik/sosyal girişimcilik projesi yapan öğrencilere sertifika verilir.

*Bir atölyenin süresi 90 dakikadır.

GİGLA’ya katılmak isteyen öğrenciler başvuru için tıklayın!

GİGLA Kulübü

Gençler GİGLA Atölye Programı’nı tamamladıktan sonra girişimcilik ve liderlik alanındaki çalışmalarına GİGLA Kulübü ile devam ediyor…

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

GİGLA olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız. GİGLA olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile siz ziyaretçilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, GİGLA veya GİGLA adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Kişisel verileriniz, GİGLA veya GİGLA adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; okulumuz içerisine hangi ziyaretçilerin geldiği ve nihayet okulumuzun güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. GİGLA olarak, veri sorumlusu sıfatı ile; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; GİGLA, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
GİGLA tarafından işlenen bu kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla tutulmakta olup kanunen yetkili kişi ve kamu kurumların talebi olmadıkça üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz
GİGLA, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. GİGLA olarak, ziyaretçilerimize ilişkin aşağıdaki kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz:

• Kimlik : İsim, soy isim, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, pasaport numarası, vatandaşlık numarası, yabancı kimlik numarası, kayıtlı olunan meslek odası numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası nüfus cüzdanı sıra numarası, nüfus cüzdanı aile seri numarası, nüfus cüzdanı cilt numarası, nüfusa kayıtlı olunan yer, anne adı, baba adı, medeni hal, uyruk, imza
• Görsel ve işitsel kayıtlar : fotoğraf, kamera kaydı
• Sağlık : Kan grubu
• Özel nitelikli kişisel veriler : Din

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman GİGLA yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. GİGLA’e ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda GİGLA, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir. Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan : Gökberk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Mersis No : 0399040127400010
Telefon Numarası : (216) 360 2 360
Posta Adresi : Göztepe, Dr. Rıfatpaşa Sk. No:19, 34730 Kadıköy/İstanbul